تاثیر شنیدن موسیقی ارام در دماغ  ماده شیماوی و انتقال دهنده امواج مغزی در مغز دوپا مین است، با شنیدن موسیقی ایکه ما دوست داریم، موسیقی ارام بخش ، سخنان دلگرم کننده باعث میشود که دماغ دوپامین تولید کند و ما از شنیدن موسیقی لذت میبریم و احساس خوشی میکنیم.

 معلومات در مورد دوپامین و سایر انتقال دهنده های عصبی

  * http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=34107

Neurons And Neurotransmitters

http://www.youtube.com/watch?v=DF04XPBj5uc&NR=1

استیل کولین چیست؟ ..... حافظه و انواع حافظه....

http://www.arvah.org/index.php?topic=10339.0;wap2

 موجودیت جریان های برقی در بدن که در مسیر سیستم عصبی حرکت  میکند، این جریان های الکتریکی عصبی سبب ایجاد میدان های الکترومقناطیسی در بدن انسان میشوند و درعمل کردریکی و قوانین ذهنی مانند قانون جذب موجودیت این میدان های الکترومقنا طیسی دربدن شرط است،،از طرف دیگر قلب نیز دارای سیستم الکتریکی خاص استُ عقدات SAN وAVN علاوه بر سیستم عصبی در تقلص و استرخا قلب رول بس مهم دارند،   چنانچه درتشخیص امراض قلبی از الکتروکاردیو گرافی قلبی استفاده میشود، معلومات مفصل در رنگین کمان صلح۲.

معلومات در مورد انرژی درمانی در رنگین کمان صلح ۱ و رنگین کمان صلح۴.. 

معلومات در مورد حجره عصبی یا نورون

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d

8%b3%d9%84%d9%88%d9%84+%d8%b9%d8%

b5%d8%a8%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0

معلومات در مورد مغز انسان

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-print.php?page=%d9%85%

d8%ba%d8%b2+%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86&SSOReturnPage=Check&Rand=0

معلومات در مورد سیستم عصبی مرکزی و محیطی

http://mit-dna.mihanblog.com/post/118

Neuron Structure.. Nerve Anatomy And Physiology

http://www.youtube.com/watch?v=9EMpPJM1U-s

http://www.youtube.com/watch?v=XgIaAs_ONG4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=cqvoV4R7T2g&feature=PlayList&p=57413AE9C9D58127&index=1

http://www.youtube.com/watch?v=gVjpfPNpoGA&feature=PlayList&p=57413AE9C9D58127&index=3

The nerve System  

http://www.youtube.com/watch?v=i-NgGKSNiNw&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=z6t9Yss45VI&NR=1

Nervr Impulse

http://www.youtube.com/watch?v=PYnvt8biXX0&NR=1

What Is Action Potenital

http://www.youtube.com/watch?v=m79HiApDJ2I

‌‌‌Brian Anatomy And Functions

http://www.youtube.com/watch?v=HVGlfcP3ATI&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=g6KpIrKCDwg&NR=1

Nural Synapse

http://www.youtube.com/watch?v=HXx9qlJetSU

محقیقین گزارش میدهند: " زنیکه تحت عمل جراحی رحم قرار داشت و هنگام بیهوشی عمومی General Anaesthesia به موسیقی های ارامش بخش و یا به صدای امواج دریا گوش فرا داده بود، بعد از عمل وقتی به هوش میامد، درد کمتر حس میکرد و پس از مرخص شدن از بیمارستان کمتر احساس ناراحتی نسبت به بیمارانی میکرد که به موسیقی گوش نداده بودند و بعد از عمل جراحی قادر بودند سریعتر بنشینند" 

 به نظر من فریکونسهای صوتی مغز ما با فریکونسهای صوتی موسیقی ارام و یا فریکونسهای صوتی امواج دریا یک کانال انرژی را میسازد، مانند ریکی و در ما احساس ارامش ایجاد میکند و ما میتوانیم با شنیدن موسیقی انرژی بگیریم به همین ترتیب با میدتیشن و تجسم امواج نور، شنیدن موسیقی ارام سبب ارامش ذهنی و گوش دادن به موسیقی شاد باعث شاد بودن ما میگردد.

ارامش ذهنی سبب میشود که فریکونسهای صوتی امواج الکترومقناطیس مغزی به صورت منظم، فریکونسهای هم نوع خود را از عالم هستی جذب کند، در نتیجه قانون جذب عمل میکند، ما انسانها به ارامش ذهنی و جسمی (Peace And Peace) نیازمند هستیم، صلح و ارامش برای همیشه .

We Need Peace,   Peace And Peace Forever

                                                                    14.10.2009            

ارتباط بدن فیزیکی ما با صدا یا Sound : به نظرمن امواجالکترومقناطیسی مغزی به قسم ارتعاشات صوتی یا فریکونس های صوتی به عالم هستی متصاعد میگردند، انواع  موج را ما در رنگین صلح (۱) به مطالعه گرفتیم هرموج دارای ارتعاشات یا فریکونسی صوتی است، بعضی ازا ین امواج برای عضویت مفید و یک تعداد شان برای عضویت مضراست ، با فکر نمودن ما فریکونسی  صوتی  امواج الکترومقناطیس به عالم هستی میفرستیم، افکار ما همه انرژی اند ماهمه انرژی هستیم هرعضو از بدن ما با فریکونس منظم تنظیم گردیده با تغیر این فریکونسهای صوتی  در عضو، عضونمیتواند به وظایف نورمل یا فیزیولوژیک خود ادامه دهد و حالت مرضی را به خود میگیرد، اکثر ما از مصاب شدن به امراض انتانی  یا میکروبی درهراس هستیم و درصدد تداوی و وقا یه ای ان و اما غافل از این که امراض روحی روانی و عصبی خطرناک ترازان است که ما فکر انرا هم نکردیم ، تمام اجسام زنده و غیرزنده درخود دارای فریکونسی صوتی ا ند، با تغیر فریکونس صوتی ماده و انرژی تغیر میکند، مثلاً قلب عضویست در بدن که وظیفه پمپ خون و انتقال خون درسیستم دوران خون  را در بدن به عهده دارد، اگرما فریکونس ضربان قلب را درحالت نورمل و درحالت ا یکه شخص استرس دارد مشاهده نمایم تغیرات درضربان قلب به مشاهده میرسد و یا در حالت ترس ضربان قلب سریع یا شخص تاکی کاردی احساس میکند، ( شخصی ایکه استرس دارد، قا نون جذب به چنین شخص اثر نمیکند یا عمل کرد ندارد، برای استفاده از قوانین ذهنی ارامش ذهنی شرط  اساسی انست، تا مغز امواج مغزی با فریکونسهای  صوتی منظم به عالم هستی بفرستد) 

      تغیر در فریکونسهای اهتزات صوتی در عضوی از بدن باعث میشود که اعضا وظا یف نورمل یا فیزیولوژیک خودرا انجام داده نتوا ند وحالت مرضی را به خود بگیرد درنتیجه حالت جسمی یا فیزیکی ما تغیرمیکند. 

                                                                                         ۱۴-۱۰-۰۹  

    ذهن هوشیار، نیمه هوشیار و هوشیار برتر: 

ذهن انسان به سه قسمت تقسیم شده : نیمه هوشیار ، هوشیار و هوشیاری برتر . ذهن هوشیار ، ذهن انسانی است که زندگی را به همان شکلی که به نظر می رسد می بیند . در نتیجه مرگ ، بیماری ، فقر ، بی عدالتی را می بیند و بر ذهن نیمه هوشیار او اثر می گذارد . بخش نیمه هوشیار ذهن ، به وسیلۀ آنچه از طریق کلام دیگری دریافت می کند ، برنامه ریزی می شود و این برنامه ریزی تا زمانی که خود شخص آگاهی نداشته باشد و تلاشی برای تغییرآن نکند تا پایان عمر با شخص باقی می ماند و بر کلیۀ اعمال و رفتار و احساسات او تأثیر می گذارد و همین بخش است که بیشترین تأثیر را از قدرت کلام میگیرد . هوشیاری برتر به معنای ذهن الهی است که درون هر انسانی وجود دارد و اینطرح در هوشیاری برتر انسان دارای تصویری در نهایت کمال است که معمولاً به صورت آرزوهای دست نیافتنی ، در ذهن هوشیار جلوه می کند . ذهن نیمه هوشیار به نام های نا هوشیار یا ناخودآگاه هم معروف است و می توان آن را به کامپیوتر تشبیح کرد که کورکورانه اما دقیق هر برنامه ای را که در اختیارش بگذارند اجرا می کند . هر کلام یا اندیشه ای بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد و با دقتی حیرت آور ، به عینیت در می آید . جالب اینجاست که برای تغییر و اصلاح برنامه ریزی های منفی و تأثیر گذار بر بخش نیمه هوشیار ذهن نیز از قدرت کلام بهره گرفته می شود . نهایتاً زندگی هر کس تصویری عینی است از حاصل جمع اعتقادات و باورهایی که در ذهن نیمه هوشیار او نقش بسته است ، پس به هر جا برود عیناً همان اوضاع و شرایط را با خود می برد . تأثیر کلام بر عواطف و احساسات  تجربه نشان داده که اگر در گفتگوهای ما با دیگران ، یک کلمۀ اصلی را تغییر دهیم ، بلافاصله تغییری در احساس آنان به وجود می آید که غالباً تغییری رفتاری را به دنبال دارد. با تغییر عادات کلامی و عوض کردن کلماتی که همیشه آنها را برای بیان عواطف خود به کار می بریم ، می توانیم بلافاصله شیوۀ تفکر ، احساس و یا حتی زندگی ما را تغییر دهیم . نام تازه ای را که بر احساس خود می گذاریم به سرعت احساس ما را عوض می کند . مثلاً اگر بر احساس خشم و عصبانیت خود ، نام رنجش را بگذاریم ، به سرعت به جای احساس خشم ، احساس رنجش می کنیم . پس مشاهده می کنید كه کلمات چه قدرتی دارند و می توانند احساست ما را تشدید کنند و یا تخفیف دهند و در نهایت ، دقت و توجه ما را افزایش دهند . کلام مفتاح قلوب است و با داشتن بیانی خوب و زیبا می توانیم بر تمامی مشکلات ما چیره شویم و موفقیت ها ی ما را یکی پس از دیگری پشت سر بگذاریم
                                               http://www.arvah.org/index.php?topic=985810

     چگونه قانون جذب کار میکند؟    باید افکار منفی  (نا امیدی، یاءس، حسادت...)  را ازذهن خود دور نمایم، به افکار منفی تمرکز ننمایم،  به غیرممکن هیچگاه فکر نکنیم، در خود ارامش ایجاد نمایم، به افکار و رویا های مثبت تمرکز نمایم و این افکار مثبت را به عالم هستی ارایه نمایم، بطور مثال: نگویم من شغلم بهتر نمیشود، یا من ثروت مند نمیشوم، صحتم خوب نمیشود یا روابط فامیلی من خوب نخواهد شد، بلکه به هدف خود تمرکز نمایم که شغلم بالا میگیرد یا من ثروت مند میشوم.....،  ( اگر به این نظر باشید که افراد سرمایه دار مردمان خوبی نیستند و از را درست پول بدست نمیاورند، بناءً به اساس قانون جذب ذهن شما این نظر شما را جذب میکند، این نظر شما منفی جذب میگردد،  در اینصورت قانون جذب کار نمیکند) به انچه تمرکز نماید قانون جذب به شما میدهد و باید انرا حس کنید، بطور مثال شما حس کنید که شما پول دار هستید.

     از پول غذا وهر انچه مناسب میدانید، یک مقدار انرا به دیگران بخشش نماید، بخشش در جذب یا عمل کردقانون جذب از عالم هستی شما را کمک خواهد کرد (  تصور نماید اگر شما پول دار باشید به مردم، اقارب،  دوستان و نزدیکان تان چه کمکها خواهید نمود؟ )

     در زندگی شاکر باشیم، شکر نمودن و شاکربودن  به انچه دارید ولو که کم هم باشد و خود را نا امید حس نکردن شما را در مثبت جذب نمودن یا کار نمودن و عمل کردقانون جذب کمک میکند و به هدفی ایکه میخواهید به ان میرسید، باید با شاکر بودن،  زیاده تر با ذهن تان بخواهید که از عالم هستی بگیرید، اگر قناعت نماید، ذهن شما قانع بودن شما را ثبت میکند، و انچه از عالم هستی میخواهید، جذب نمیکنید.

     قانون جذب به طور خود اگاه یا نا خود اگاه عمل میکند: خود اگاه به این معنی که بالای افکار مثبت تمرکز نماید اما ناخود اگاه بطورمثال میخواهید از یکی از دوستان تان دیدن نماید او خودش نزد تان میاید و یا در فکر خرید یکی از لوازم اشپزخانه استید، بعد از سپری شدن چند روز مشاهده میکنید که یکی از دوستان شما برای شما انرا تحفه میدهد که این حادثه برای من اتفاق افتاد.

     درست است که تصمیم شرط اول موفیقیت است، اما باید به دنبا ل هدف باشیم نه به دنبال تصمیم ، از خود سوال نمایم، که چگونه راهی حل را باید پیدا کنم، که از مشکلات رهایی یابم، چه کار کنم که دیگر به مشکلات رو به رو نشوم، نه باید خود را سرزنش کنیم، بطور مثال: من لایقت ندارم، پول ندارم.... حس نا امیدی و نمیشود، غیرممکن و عدم امکان را از ذهن خود دور نمایم، هرروز که از خواب بلند میشوید از خودسوال نماید: امروز چه کار کنم، چگونه به خود افتخار کنم، امروز چگونه با رفیق دوستان و همکاران خود برخورد کنم، چگونه سلامتی خود را بدست اورم، مغز شما این رویا ها و تصورات مثبت شما را به عالم هستی میدهد، بهتر است روزانه به افکارمثبت و رویا های تان تمرکز و ده دقیقه تمرین کنید، اثرات معجزه اسایی انرا خواهید دید،  معمولاً  ما اهداف شغلی، مالی، روابط خانوادگی و سلامتی داریم.

     تصور کنید که میتوانیم  ایندهء خود را خلق کنیم، باور کنید که ماهء ایندهء خود را خودما میتوانیم خلق کنیم، کار های برای رسیدن به  این هدف را انجام دهید، پس رسیدن به ارامش، موفیقیت، شادمانی درکف دستان پرقدرت شماست، خودما خود را نجات دهیم، قانون جذب به عنوان راز اشاره میشود، هنوز بسیاری از ما انسانها به ان باور نداریم، نگوید که از ما کاری ساخته نیست و یا ما افتاده هستیم، شما همان هستید که در طول روز درباره اش فکر میکنید، خواه خود اگاه یا نا خود اگاه، نمیتوانید از دستی قانون جذب فرار کنید، پس باید درست خلق نماید، اگر حساس خوشی میکنید، ثروت مندی میکنید از خود انرژی مثبت به عالم هستی میفرستید و از عالم هستی همان را دریافت میکنید، کاینات در برابر ارتعاشات مغزی شما در حرکت است، درمقابل این انرژی واکنش نشان میدهد، هر فکر و اندیشه ایکه دارید انرا دریافت میکنید.

     بیشترما مردم به صورت خود اگاه یا ناخوداگاه در برابر رویداد ها عکس العمل نشان میدهیم، شاید شما روز های سخت را میگذرانید، شما با افکار و حساسات تان که به ان واکنش نشان میدهید، خشمگین میشوید، بناءً افکار منفی را نااگاهانه جذب میکنید، پس از همین حالا واکنش های اگاهانهء مثبت را باید جذب نماید، به این ترتیب ما میتوانیم زندگی خود را هر روز بهتر و خوبتر از دیروز بسازیم، نه گذارید تا مغز ما ارتعاشات مغزی منفی به عالم هستی بفرستد، ایندهء ما را اعمال امروز ما میسازد نه کاریکه فردا میخواهیم انرا انجام دهیم، مغز شما درمقابل افکار و  تصورات واقعی و خیالی مثبت و یا منفی شما نمیتواند فرق بگذارد، تصورات  و افکار غیرواقعی  مثبت شما را هم به شکلی تصورات واقعی مثبت به عالم هستی ارایه میکند و انچه ازعالم هستی میخواهید،  عالم هستی به شما میدهد، یعنی افکار وتصورات غیر واقعی مثبت شما،  برای شما تصوردلخواهء شما را میدهد و انچه از عالم هستی میخواهید حاصل میکنید در نتیجه قانون جذب عمل میکند.  اجرای یک سلسله دستوراتیکه قانون جذب را فعال میسازد، باید فراموش نکنیم: هر روز از عبارات تاءکیدی ( ان ارزو یا هدفی ایکه در سر میپرورانید به زبان میاورید،عبارات تاءکیدی مثبت برای رسیدن به خواسته های تان شما را کمک میکند، مثلاً به چه چیزی میخواهید در زندگی تان به ان دست پیدا کنید، چه کسی میخواهید باشید، به انچه میخواهید باشید فکر کنید نه به انچه هستید)  استفاده کنیم، مدام شکر گذار باشیم، برای هدف خود عزم راسخ داشته باشیم، به رویا های خود اعتماد کامل داشته باشیم،روی جنبه های مثبت زندگی تمرکز نمایم، زندگی دلخواهء تانرا تجسم نماید، در بارهء زندگی تان پر از شورو شوق باشید، خسیس نباشید، خوشحال باشید، با اعتماد به نفس قدم بردارید و به ممکن شدن اهداف تان  فکر کنید، تغیراتی ایکه در زندگی رخ میدهد انرا حس کنید، اگر اتفاقاتی مثبت کوچک را حس نماید، یک گره از مشکل شما باز می شود ( نگوید: ..... این اتفاق بد به من رخ داد، من بیکار هستم یا مشکلات اقتصادی دارم.... منفی صحبت نکنید)، این همه دستورات در عمل کرد یا جذب قانون جذب شما را کمک میکند.

     در روش تجسم میتوانید هرغیرواقیعت را طوری تجسم کنید که ضمیر ناخوداگاه تجسم شما را واقیعت باور کند،  ضمیر ناخوداگاهء شما این تجسم شما رادر خود به عنوان واقیعت ثبت وبه عالم هستی میفرستد، کاینات به این انرژی ارتعاشی پاسخ میدهد و ما انرا جذب میکنیم یا به عبارهء دیگر ذهن یا ضمیر ناخوداگاه و نیمه هوشیار شما  انرا قبول میکند و عوامل هم جنس را جذب میکند درنتیجه قانون جذب انچه میخواهید برایتان میدهد.

     چگونه عبارات تاءکیدی را در ذهن خود خلق نمایم؟

     باید برای خلق عبارات تاءکیدی در ذهن خود هدف مخصوص داشته باشیم، از کلمهء نه در عبارت استفاده نکنیم ( من نمیتوانم، نمیشود،...)، درزمان حال بیان شود یا از نظر گرامر،  دلالت به زمان حال کند  ( من میتوانم، من دارم...)، باید باور داشته باشید که همه چیز از قبل برای ما اماده است ( این مال من است، این از من است)، باید این عبارات تاءکیدی برای شخص خودتان باشد نه برای شخصی دیگر( من موفق هستم، من صحت هستم، مقام من خوب است....).

     نوع استفاده از ان : روزانه حداقل سه بار این عبارت را تاءکید نماید، صبح بعد از بلند شدن از بستر، ظهر، عصر قبل از رفتن به بستر، عبارات تاءکیدی خود را با صدای بلند تکرار نماید، چمشمان زیبا خود را ببندید، هر چه را در قالب این عبارات میگوید،  تصور انرا مجسم سازید، صحنه را طوری ببینید که حساس نماید؛ مثلاً  من دارا هستم، حساس دارا بودند را نماید، درست طوری مجسم کنید که در زندگی تان رخ داده، هرقدر حساس شما قوی باشد، تاءثیر ان قویتر است و قانون جذب انرا برایتان میدهد.

     برای رسیدن به موفیقیت باید انچه مانع موفیقیت ما میشود انرا از ذهن خود دور نمایم، تا قانون جذب عمل نماید: خود را سرزنش نکنیم ( من تیبل هستم، من ثروت مند نیستم یا فامیلم خوب نیست، من افتاده هستم....)، افسرده گی دشمن موفیقیت است ( اگر بگویم من افسرده ام)، نگرانی را باید از خود دور  نمایم، بی تفاوت نباشیم ( به من چه مربوط است)، بی تصمیمی ( حتی تصمیم بد بهتر از بی تصمیمی یست)، پشت گوش انداختن ( باشه درسم را میخوانم....کار امروز را به فردا نگذارید)، خشم ( خشمگین نباشیم، سعی کنیم مقاومت کنیم)، ترحم به خویشتن خویش نکنیم (دل ما برای ما میسوزد، چرا دل ما به حال ما بسوزد، شما پرقدرت مندترین از ان هستید که تصورش را میکنید، سر در گم نباشید، خود را دوست داشته باشید، حساس گناه نکنید، کمال گرایی و قضاوت بیجاه نمودن.

     یک تمرین سادهء ذهنی: روی صندلی بنشینید، چشمان زیبا تانرا ببندید، دستان را راحت بالای زانو بگذارید، کف دستان تانرا زانوها باید حس کند، ستون فقرات صاف ، چند نفس عمیق بگیرد طوریکه شهیق یا گرفتن هوا  Inspiration  از طریق بینی وذفیر یا خارج نمودن هوا Exspiration  باید از شش ها از راهی دهن صورت گیرد، بالا رفتن قفس سینه را حس کنید، حالا اجازه دهید که نفس هایتان اهسته اهسته بعد از اجرای نفس های عمیق حالت نورمل را به خود بگیرد ( این عمل در ایجاد ارامش، تمرکز و تجسم رویاهای شما، شما را کمک میکند)، حس کنید نور سفید از نوک انگشتان پای چپ تان به پای چپ، نیمهء طرف چپ بطن یا شکم، نیمهء طرف چپ قفس سینه،  گردن و سر شما به همین ترتیب دوباره الی نوک انگشتان پای راست شما  جریان میکند، در جریان این عملیه هر انچه میخواهید انرا تجسم کنید، این تمرین را دو سه بار تکرار کنید،  ضمیر ناخوداگاه یا ذهن نیمه هوشیار شما انرا قبول میکند،این ارتعاشات انرژی را متصاعد میکند و به عالم هستی میدهد،عالم هستی انرا جور میکند، ذهن شما عوامل هم جنس را جذب میکند و ناخود اگاه به خواسته های تان هم اهنگ میشوید، بلاخره زندگی تان تغیر میکند و انچه از عالم هستی میخواهید میگیرید.

     توجه و تمرکز تانرا روی انچه هستید، معطوف نکنید، بلکه هر انچه میخواهید شوید روی ان معطوف کنید. 

    دفترچهء تصویری شما

     یک دفترچهء موفیقیت داشته باشید، در این دفترچه رویا ها در مورد انچه میخواهید ایندهء تانرا در ان بنویسید، این دفترچه با ارزش ترین افزار شما خواهد بود در جذب قانون جذب.

     ذهن باید تصویر ببیند تا قبول کند، ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح این قوانین درس داده میشد، اما شکل علمی را به خود نگرفته بود، پس در زندگی غم، غصه و حسرت نه خوریم، از این قدرتیکه خداوند به ما داده از ان استفاده کنیم، باید خود ما یاد بگیریم که چگونه زندگی خود را تغیر دهیم و را های حل پیدا کنیم.

     شما ایندهء تانرا در این دفترچهء رویایی تان ترسیم کنید، عکس های را پیدا کنید که بیانگر خواسته های تان باشد؛ بطورمثال خانهء ایکه میخواهید داشته باشید، تحصیل یا شغلی ایکه میخواهید داشته باشید، هر چه دوست دارید و با عکس خود ( در عکس تان باید خوش باشید) در ان بگذارید ( یک عکس  یا تصویر تاءثیر بیشتر از هزار کلام است)، تصاویر باید رنگین باشند، با ذکر عبارات تاءکیدی  بلند که چه میخواهید باشید و چطور میخواهید زندگی کنید،روزانه سه بار صبح، ظهر و عصر به دفترچه ببینید و تمرین نماید،  قانون جذب انرا از عالم هستی جذب و به شما میدهد، ( در مورد خلق عبارات تاءکیدی در فوق توضیحات داده شد.)

     قانون نگرش

     انچه در عمل کرد قانون جذب عمل میکند، قانون نگرش است، شما میتوانید در مقابل رویداد های زندگی نگرش مثبت داشته باشید و یا با اه و ناله ندای بدبختی را سر دهید، میتوانید مثبت نگاه کنید که زندگی تان و وضع تان خوب شود  و یا برعکس ان، تصمیم گرفتن بدست خود شماست، تا اگاهانه با عقل در مقابل هر رویداد عکس العمل نشان دهید؛ مثلاً: اگر پایم شکسته، بگویم قسمت بود... باید نگرش مثبت داشته باشیم، نگرش مثبت انتخاب شخص خود شماست، افرادیکه با اه، ناله، شکوه و شکایت اند، با این نگرش منفی وضع این مردمان خوب نبوده  و در زندگی موفق نمیشوند، انها همیشه قربانی زندگی میشوند، خطر اینجاه ست که بودن در کنار انها ناخوش ایند است و انرژی ادمهای مثبت را تقلیل میدهند، چه دلیل وجود دارد که انرژی ادم های مثبت کاسته میشود؟  از نظر علمی انرژی منفی  دارای فریکونسی پاهین است و این شکوه و شکایت، اه و ناله یا منفی گرایی را قانون جذب، جذب میکند، اینچنین مردمان در روش یا حوادث زندگی گیر کرده اند، افکار خود را روی مسایل منفی حال یا گذشته، انچه در زندگی شان اتفاق افتاده، متمرکز نموده اند و این تمرکز منفی بارها و بارها جذب میگردد، با انچه  تمرکز کنیم ان نصیب ما میشود، مواد مشابه مشابه جذب میکند ( تمرکز مثبت، مثبت و تمرکز منفی، منفی از عالم هستی جذب میکند) پس باید اهل اه و ناله، شکوه و گله  نباشیم.

     مردم به همان اندازه خوشحال وموفق اند که تصمیم میگیرند خوشحال و موفق باشند، پس میتوانید در جمع افراد مثبت بروید، ممکن با مردمی ایکه زندگی میکنیم از اینجمله باشند؛ بطورمثال اعضای فامیل ما که نمیتوانیم از انها فرار کنیم و اما میتوانید سرمشق مثبت گرایی برای انها  شوید، بگذارید انها هم سطح انرژی مثبت شما شوند و شما هم میتوانید روی خصلت های مثبت شان تمرکز کنید، سعی کنید با نگاهء مثبت نگر باشید و به مسایل مثبت فکر کنید و دیگران را مثبت نگر سازیم تا بتوانیم به انها کمکی کرده باشیم.

     باید بدانیم که انچه ما را خوشبخت میسازد، پول نیست، فقط وقتی پول داشته باشیم فکر میکنیم که حالا میتوانیم خود ما باشیم ( پول افزار رسیدن به خوشبختی یست) و پرقدرت هستیم،  هرکاریکه میخواهیم انجام دهیم، قبل ازبدست اوردن پول نگاهی به خود نمایم و حساس کنیم که قدرتمند هستیم، زود موءفق میشویم، بعضی افراد درزندگی افسرده اند؛ میگویند: با وجود تحصیلات عالی، سعی و تلاش در زندگی نتوانستند پولدار شوند، دلیل ان اینست که انها از افراد پولدار رشک میبرند و با دیدن شان خشمگین میشوند، چون از ثروتمندان نفرت دارند، نمیتوانند ثروتمند شوند، قانون جذب میگوید: این شخص پولدار شدن را بد میبرد و ثروت را جذب نمیکند، باید راز های قانون جذب را یاد بگیریم، باید برای عمل کرد قانون جذب از زندگی خود راضی باشیم، زندگی هیچ کس بد نیست و باید از انچه داریم شاکر باشیم، به این طریق باید اندیشید و تمرین کرد، اسرار رسیدن به خوشتبختی را با درک قانون جذب باید جذب کرد، برای داشتن زندگی خوب باید نگرش خود را عوض کنیم؛ بطورمثال: صبح از بستربلند میشویم، با شکوه و شکایت نباشیم، خود تانرا در ایندهء که طرح کردید، حس کنید و از بابت نعمت های که دارید، شاکر باشید با هر هدف کوچک و بزرگ اگر تغیر کوچک در زندگی تان میبینید انرا تصدیق کنید، قانون جذب انرا میشنود و میبیند.

     حضور خداوند را تصدیق کنید، اگر عقیده ندارید، بدانید که قدرتی است  که این جهان را خلق نموده، پس خالق وجود دارد.

      بدانیم که عمل کرد قانون جذب وجود دارد و انرا در زندگی خود تصدیق نمایم، قبل از خواب و بعد از بیدار شدن خود را در لحظات خوبی زندگی حس کنیم. 

    دفترچهء رویا های شما

     دفترچه ء رویا هایتانرا به چه دلیلی ساختید،  با صدای بلند رویا های تانرا بنویسید، دلیل هم در عمل کرد قانون جذب رول مهم دارد ( دلیل باعث میشود که ذهن ما قبول کند مانند هدف در عمل کرد قانون جذب ما را کمک میکند )،   در نتیجه قانون جذب در حرکت میافتد؛ بطورمثال من میخواهم دوکتور شوم به خاطرایکه بتوانم به مردم کمک  کنم،  میخواهم شغل خوب داشته باشم تا عاید بیشتر بدست اورم، میخواهم در امتحان کامیاب شوم تا شغل خوب..... داشته باشم....  با ذکرعبارات تاءکیدی بلند خود را در ایینه ببینید، صبح، ظهر و عصر تکرار

( خلاصه بحث های فوق در مورد قانون علمی و ذهنی جذب از برنامه های ترافیک، کانال لایف ایران -  به جواب سوال بعضی ها منبع اخذ این مطالب از طریق برنامه ذکر نشد از برنامه سازاین برنامه سوال شود .)

                                     خصوصیات ذهن نیمه هوشیار

http://paolla.blogfa.com/post-11.aspx

استفاده از ذهن نیمه هوشیار در تمرکز بهتر

            http://www.irysc.com/ftopict-223.html

تکنیک های تلقین و تخیل برای افزایش تمرکز و تقویت حافظه

http://www.classkonkoor.com/index/article_detail.php?id=318

 معلومات در مورد امواج مغزی و کنترول بران در رنگین کمان صلح 4...

 مصرف مغز بادام قدرت حافظه و تمرکز را تقویت مینماید....

 http://www.pezeshk.us/?p=18382

ضمیر ناخود اگاه یا ذهن نیمه هوشیار کارگاه ای ساخت باورهای ماست

http://www.hums.ac.ir/darman%20asli/perfect%20human.htm

چگونه باور های منفی را از ذهن خود دور کنیم؟

http://forum1.congress60.org/showthread.php?tid=430&page=2

 خود را باور کنیمُ نهراسیدن از شکست و شکست را اغاز پیروزی بدانیم، امید و ایمان را شعار خود قرار دهیم، متمرکز کردن افکار بر موفیقیت، تکرار کلمات امید بخش، تلاش منظم و پشت کار و اعتماد به نفس داشتن...

http://noorportal.net/394/720/727/29759.aspx

غذا های ایکه مغز را جوان نگهمیدارد

http://www.awastar.com/?p=3715

کولین چیست؟

http://4tmu.ir/forum/index.php?topic=1138.0

اثرات تجویز کولین در زمان حاملگی..

http://www.mums.ac.ir/sheikh/fa/article_saraf

لیستین چیست؟

http://avesinaaa.mihanblog.com/post/206

 استیل کولین چیست؟ ..حافظه، انواع حافظه... اعصاب پارا سمپتیک

استیل کولین ازکولین در سلولهای عصبی سنتزمیشود...، از نهایات اعصاب پاراسمپتیک ازاد میگردد، از نظر کیمیاوی ایستر بوده که از تعامل کولین ( الکول) با اسید اسیتیک حاصل میشود، به صورت ترکیبی هم تهیه شده است،از نظر خواص فیزیکی پودر های جاذب رطوبت و غیرمقاوم است، نمک های هایدروکلوراید و بروماید شان که مقاوم  و منحل در اب اند در طبابت مورد استعمال دارند، اسیتیل کولین در انساج حیوانی از قبیل دماغ، طعال، خون و پلاسنتا و درترکیب جودر سیاه ( ارگوت ) نیزیافت میشود، در تشکل ان کوانزایم A رول دارد و تحت تأثیر انزایم کولین ایستراز دوباره تجزیه میشود، اسیتل کولین وسیله انتقال کیمیاوی موجه های عصبی در عقدات و اعصاب کولینرجیک یا پاراسمپاتیک بوده و سه ربع اعصاب  مستقله ( سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک) تشکیل میدهد، متعاقب تنبیه اعصاب پاراسمپتیک میتوانیم استیل کولین را در خون، لعاب دهن و مایع ذلالی چشم تحری نمایم، هم چنان نهایات عصب سوماتیک، سیناپس های عصبی مرکزی و عقده کایت فلاک دارای اسیتل کولین است.

http://www.arvah.org/index.php?topic=10339.0;wap2 

 http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?

page=%d8%a7%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a8+%d8%

b3%d9%85%d9%be%d8%a7%d8%aa%db%8c%

da%a9+%d9%88+%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a

7%d8%b3%d9%85%d9%be%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9&SSOReturnPage=Check&Rand=0

Neurons And Neurotransmitters

حجرات عصبی توسط نیوروترانسمیتر ها در ارتباط و پیام ها را از یک حجره به حجره ای دیگر انتقال میدهند، هر نیورو ترانسمیترپیام خاص خود را دارد، با تغیر در نیورو ترانسمیترها ارتباطات مغزی نیز برهم میخورد.

http://www.youtube.com/watch?v=DF04XPBj5uc&NR=1

Nural Synapse

http://www.youtube.com/watch?v=HXx9qlJetSU

عوارض ناشی از مصرف زیاد کولین، مقدار توصیه شده، مصارف پزشکی...

http://www.behsite.ir/articles/289/1772/

غذا های خوب برای حافظه های بد

http://www.seemorgh.com/health/default.aspx?tabid=2114&conid=48123

الزایمر چیست؟

http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/Spiritual_MentalHealth/AlzheimerStressAnxiety/2002/9/11/585.html

استرس چیست؟

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8

  اموزش مساژ دادن سر در صورت داشتن استرس و...

http://www.youtube.com/watch?v=oQ7QgUFB0g0&feature=channel

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط خاطره |